فوم کره (NEOFOAM)

 

네오폼로고

 

 

 

فوم های سفید:  30cm x 40cm/5mm 3mm – 2mm

   100cm x 70cm-50cm x 70cm /5mm

lg_5b445_shop_1413359258_57-e1486483706172

 

 

 

فوم های رنگی در 12 رنگ:   5mm-2.5mm / 

30cm x 40cm   

sm_7b6d8_shop_1413359537_67