فوم برد ( کره)

네오폼로고

 

 

 

 

فوم برد های سفید : 

  100cm x140cm – 100cm x70cm – 50cm x70cm – 30cm x40cm : 5mm,3mm

  100cm x140cm – 100cm x70cm – 50cm x70cm : 10mm

 

 

فوم بردهای رنگی در 14 رنگ و کرافت :

  100cm x140cm  – 50cm x70cm – 30cm x40cm : 5mm,3mm

 lg_3a7blg_ef558_color-e1486482068287

 

 

فوم بردهای سفید پشت چسبدار :

  100cm x140cm – 100cm x70cm – 50cm x70cm – 30cm x40cm : 5mm,3mm

100cm x140cm – 100cm x70cm – 50cm x70cm : 10mm

 

 

فوم بردهای مغزمشکی :

100cm x140cm – 100cm x70cm – 50cm x70cm – 30cm x40cm : 5mm,3mm

 

 

فوم بردهای پشت چسبدار مغزمشکی :

100cm x140cm  – 50cm x70cm – 30cm x40cm : 5mm,3mm

ertafotoblok-web